logo przedsiebiorcy

Statut

STATUT

OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW

- PRZEDSIĘBIORCY.PL

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1

1. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl (zwana dalej „Federacją”), jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55, poz. 235 z późn. zm.)

2. Federacja może używać skrótu: „Przedsiębiorcy.pl” oraz nazwy w językach obcych.

 

§ 2

1. Federacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

2. Siedzibą Federacji jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Federacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Federacji zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 

§ 3

Federacja może przystępować do innych organizacji i stowarzyszeń w Polsce i na świecie.

 

§ 4

Federacja jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Federacji oraz formy ich realizacji

 

§ 5

1. Głównym celem Federacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków Federacji dalej „Członkowie Federacji” wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji publicznej, jak również budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w Polsce.

 

2. Do zadań Federacji należy w szczególności:

1) zbudowanie spośród zrzeszonych Członków Federacji, silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), adekwatnej do roli tego sektora w polskiej gospodarce;

2) rozwój i propagowanie samorządu gospodarczego w Polsce, z uwzględnieniem gospodarczego i społecznego znaczenia sektora MŚP;

3) kształtowanie nowoczesnego środowiska pracy i optymalnych warunków działania przedsiębiorców i instytucji oraz budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki;

4) reprezentowanie na arenie ogólnokrajowej oraz ogólnoświatowej społecznych, gospodarczych i ekonomicznych interesów zrzeszonych Członków Federacji;

5) reprezentowanie oraz ochrona praw i interesów zrzeszonych Członków Federacji wobec instytucji państwowych, samorządowych i społecznych wszystkich szczebli;

6) kooperacja z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, izbami w kraju i poza jego granicami;

7) współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi w sprawach dotyczących Federacji i jej Członków;

8) współpraca z samorządami lokalnymi i zawodowymi, środowiskiem naukowców i działaczy społecznych oraz politykami; 9) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej;

10) utrwalanie więzi środowiskowej, działania na rzecz integracji oraz organizowanie wzajemnej pomocy dla Członków Federacji;

11) podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi i promocji działalności gospodarczej Członków Federacji;

12) prowadzenie działań edukacyjnych (rozwojowych) dopasowanych do wymagań nowoczesnej gospodarki i strategii inteligentnej specjalizacji;

13) podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości, samorządów, instytucji oraz na rzecz ochrony zdrowia, ochrony środowiska, poszanowania energii;

14) budowanie innowacyjności i efektywności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia więzi biznes-nauka;

15) podejmowanie działań na rzecz rozwoju e-gospodarki i e-biznesu;

16) nawiązywanie oraz wspieranie współpracy w zakresie CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu;

17) pomoc firmom i instytucjom w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz udział Federacji w tego typu inicjatywach;

18) praca na rzecz tworzenia i wdrażania technologii środowiskowych;

19) wspieranie wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji;

20) wspieranie polskich inwestycji za granicą oraz wspieranie eksportu;

21) zapewnienie jakości usług edukacyjnych (rozwojowych);

22) wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb organizacyjnych i gospodarczych Członków Federacji;

23) podejmowanie działań na rzecz budowy nowoczesnego rzemiosła i rolnictwa w Polsce.

 

§ 6

Zadania Federacji realizowane są w szczególności poprzez:

1) przedstawianie różnym środowiskom stanowiska Federacji w zakresie żywotnych interesów zrzeszonych Członków Federacji, a także w sprawach związanych z gospodarką, stosunkami pracy oraz warunkami działania pracodawców i przedsiębiorców;

2) opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w zakresie ochrony praw i interesów pracodawców i przedsiębiorców w ramach zadań statutowych Federacji;

3) występowanie z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami Federacji;

4) uczestniczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach w prowadzeniu zbiorowych rokowań, w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień w zakresie objętym zadaniami Statutu;

5) wyznaczanie przedstawicieli do organów doradczych, agend rządowych oraz samorządowych;

6) rozpowszechnianie wiedzy prawnej oraz ekonomicznej w zakresie zadań statutowych Federacji;

7) organizowanie spotkań pracodawców i przedsiębiorców z przedstawicielami innych organizacji, w tym organizacji związków zawodowych i przedstawicielami rządu;

8) organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji oraz udzielanie porad i informacji dla zrzeszonych Członków Federacji w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych;

9) prowadzenie działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska, wykorzystaniem i poszanowaniem energii, a także efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i surowców;

10) powoływanie, tworzenie i rozwój klastrów oraz spółdzielczości.

 

§ 7

Dla realizacji celów i zadań statutowych Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze, klastry, spółdzielnie i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

1. Członkami Federacji mogą być: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi (dalej: „Przedsiębiorcy i Pracodawcy”) oraz zrzeszenia, izby, związki, federacje i konfederacje, a także fundacje, stowarzyszenia (dalej: „Organizacje Członkowskie”)

2. Członkowie Federacji mogą być:

    1) zwyczajni,

    2) wspierający

    3) honorowi.

3. Członkiem zwyczajnym Federacji może być Przedsiębiorca i Pracodawca oraz Organizacja Członkowska.

4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, każdy Przedsiębiorca i Pracodawca oraz każda Organizacja Członkowska deklarująca Federacji pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji i zostanie do niej przyjęta uchwałą Prezydium Zarządu. W deklaracji powinna zostać wskazana forma wsparcia. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.

5. Tytuł Honorowego Członka Federacji może otrzymać osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, każdy Przedsiębiorca i Pracodawca oraz każda Organizacja Członkowska, która przyczyniła się do znacznego rozwoju ruchu samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości i której wkład pracy pozwolił na podniesienie rangi Federacji.

6. Tytuł Honorowego Członka Federacji nadaje Prezydium Zarządu w drodze uchwały podjętej na wniosek jednego z Członków Federacji. Pozbawienie tego tytułu następuje w tym samym trybie. Rejestr Honorowych Członków Federacji prowadzi Biuro Federacji.

7. Tytuł Honorowego Członka Federacji wygasa z chwilą rozwiązania Federacji.

 

§ 9

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Federacji składa deklarację w formie pisemnej do Prezydium Zarządu.

2. O przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia w poczet członków decyduje Prezydium Zarządu. Od odmownej decyzji Prezydium Zarządu przysługuje odwołanie do Zarządu Federacji, który rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Od odmownej decyzji Zarządu Federacji przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego.

3. Kandydat o decyzji Prezydium Zarządu, Zarządu Federacji bądź Zgromadzenia Ogólnego dotyczącej przyjęcia bądź odmowy, zostaje powiadomiony na piśmie w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji, z tym że decyzja odmowna wymaga uzasadnienia.

 

§ 10

1. Członkowi zwyczajnemu Federacji przysługuje:

   1. uczestnictwo w Zgromadzeniach Ogólnych;

   2. czynne i bierne prawo wyborcze;

   3. prawo zgłaszania uwag, wniosków i propozycji dotyczących działalności Federacji; wnioski składane na Zgromadzenie Ogólne winny być składane w formie pisemnej za pośrednictwem Prezydium Zarządu najpóźniej na 14 dni przed terminem wyznaczonego Zgromadzenia Ogólnego;

   4. prawo tworzenia kół, sekcji, izb, grup lub stowarzyszeń wg kryterium branżowego lub terytorialnego, na podstawie uchwał i regulaminów podejmowanych i sporządzanych przez organy Federacji; 

   5. prawo korzystania z porad i informacji w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych; 

   6. prawo korzystania z innej pomocy organizowanej przez Federację.

2. Członkowi Wspierającemu przysługuje prawo uczestnictwa w pracach organów Federacji z głosem doradczym. Nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członkowi Honorowemu przysługuje

    1) prawo uczestnictwa w pracach organów Federacji z głosem doradczym;

    2) prawo tworzenia kół, sekcji, izb, grup lub stowarzyszeń wg kryterium branżowego lub terytorialnego, na podstawie uchwał i regulaminów podejmowany przez organy Federacji;

    3) prawo reprezentowania interesów Federacji w konkretnych sprawach na forum publicznym po wcześniejszym uzgodnieniu stanowiska ze stosownym organem Federacji;

    4) prawo zasiadania w Komisjach, Kapitułach, Radach Programowych i Komitetach powoływanych przez organy Federacji.

4. Członek Honorowy nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego.

5. Członek Federacji może ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go wobec Federacji.

 

§ 11

Członkowie Federacji są obowiązani :

1) przestrzegać postanowień Statutu i stosować się do uchwał oraz regulaminów podejmowanych przez organy Federacji;

2) opłacić terminowo opłatę wpisową;

3) opłacać terminowo składki;

4) wspierać Federację w wykonywaniu zadań statutowych;

5) brać udział w pracach Federacji;

6) niezwłocznie przekazywać organom Federacji informacje konieczne dla jej statutowej działalności.

 

§ 12

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

    1) śmierci członka będącego osobą fizyczną bądź likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej należącej do Federacji;

    2) wystąpienia z Federacji, co następuje w drodze pisemnego wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego;

    3) wykluczenia z Federacji uchwałą Prezydium Zarządu w razie naruszenia postanowień Statutu bądź uchwał, regulaminów organów Federacji lub w razie działania Członka Federacji na szkodę Federacji, w szczególności poprzez prowadzenie działalności sprzecznej ze Statutem, regulaminami i uchwałami;

    4) utraty praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądu (w przypadku osób fizycznych);

    5) rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości (w przypadku osób prawnych) chyba, że Prezydium Zarządu postanowi inaczej;

    6) wykreślenia z odpowiedniego rejestru (w przypadku osób prawnych).

2. Od uchwały o wykluczeniu z Federacji Członkowi przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały, a od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego.

3. W związku z ustaniem członkowstwa nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie skierowane do majątku Federacji.

 

Rozdział 4

Organy Federacji

 

§ 13

1. Organami Federacji są :

    1) Zgromadzenie Ogólne,

    2) Zarząd,

    3) Prezydium Zarządu,

    4) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja organów Federacji wymienionych w ust. 1 pkt 2,3 i 4 trwa 5 lat, a upływa w dacie kolejnego Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, który powinien się odbyć najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy się kadencja organów wymienionych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.

3. Organy Federacji mogą powoływać stałe i doraźne Komisje, Rady Programowe, Komitety i Kapituły.

 

 § 14

1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Federacji.

2. Każdy Członek Federacji dysponuje jednym głosem.

3. Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał.

4. Zgromadzenia Ogólne są zwyczajne i nadzwyczajne.

5. Zwyczajne Zgromadzenia Ogólne są sprawozdawczo - celowe lub sprawozdawczo - wyborcze.

6. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne sprawozdawczo - celowe zwołuje Prezydium Zarządu raz na rok.

7. Zwyczajne Zgromadzenia Ogólne sprawozdawczo – wyborcze zwołuje Prezydium Zarządu raz na 5 lat.

8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Prezydium Zarządu na pisemny wniosek:

 

    1) co najmniej połowy Członków Federacji,

    2) co najmniej połowy członków Zarządu (wniosek w drodze uchwały),

    3) co najmniej połowy członków Prezydium Zarządu (wniosek w drodze uchwały), który może być skierowany z ważnych przyczyn dotyczących funkcjonowania Federacji,

    4) Komisji Rewizyjnej, który może być skierowany tylko z przyczyn dotyczących poważnych naruszeń finansowo – budżetowych dokonanych przez organy statutowe; wniosek powinien zawierać szczegółowe sprawozdanie z wyników przeprowadzonej kontroli wraz z uzasadnieniem.

9. Prezydium Zarządu Federacji jest zobowiązane zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia w formie pisemnej prawidłowego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.

10. Zgromadzenie Ogólne zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przy udziale co najmniej połowy Członków Federacji (quorum), jeśli zostali oni powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub kontaktu bezpośredniego za potwierdzeniem pisemnym co najmniej na 14 dni przed datą zebrania. Zgromadzenie Ogólne jest zdolne do podejmowania uchwał również w sprawach nie objętych porządkiem obrad - w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia w trybie określonym regulaminem obrad.

11. W przypadku braku quorum Zgromadzenie Ogólne odbywa się w drugim terminie. Do odbycia Zgromadzenia Ogólnego oraz podejmowania uchwał w drugim terminie nie jest wymagana obecność co najmniej połowy Członków Federacji.

12. Odstęp między pierwszym a drugim terminem Zgromadzenia musi wynosić co najmniej 15 minut.

13. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego zarządza głosowanie tajne na wniosek co najmniej połowy obecnych Członków Federacji.

14. Zgromadzenie Ogólne otwiera Prezes Federacji.

15. Zgromadzenie wybiera spośród Członków Federacji Przewodniczącego Zgromadzenia oraz 4 członków Prezydium Zgromadzenia Ogólnego. Zgromadzenie Ogólne może wybrać również komisje. W skład komisji mogą wchodzić osoby nie będące Członkami Federacji.

16. Szczegółowy tryb obrad Zgromadzenia Ogólnego określa regulamin obrad uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne.

 

§ 15

1. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

   1) wybór i odwołanie Prezesa Federacji;

   2) wybór i odwołanie Członków Zarządu;

   3) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;

   4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego Federacji;

   5) udzielanie absolutorium Zarządowi i Prezesowi Federacji;

   6) uchwalanie i zmiana statutu;

   7) uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Ogólnego;

   8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie przyjęć i wykluczeń Członków;

   9) rozwiązanie Federacji.

 

§ 16

1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego, z zastrzeżeniem ust 2, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Federacji w I terminie, a w II terminie większością głosów bez względu na liczbę Członków Federacji.

2. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Federacji może być podjęta przez Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Federacji w I terminie lub większością 2/3 głosów bez względu na ilość liczby Członków Federacji obecnych w II terminie.

 

 § 17

1. W skład Zarządu Federacji wchodzą:

   1) Prezes Federacji,

   2) Od 2 do 5 Wiceprezesów Federacji, wybranych na wniosek Prezesa Federacji przez Zarząd spośród jego członków,

   3) Przedstawiciele wszystkich Organizacji Członkowskich oraz od 1 do 50 przedstawicieli Przedsiębiorców i Pracodawców.

2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

4. Zarząd Federacji konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia powołania.

 

§ 18

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Federacji.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

  1) uchwalanie:

      a) projektów rocznych planów działania i budżetu,

      b) regulaminów wewnętrznych,

  2) podejmowanie uchwał w sprawach przedkładanych Zgromadzeniu Ogólnemu,

  3) wybór Wiceprezesów Federacji;

  4) organizowanie i nadzorowanie prowadzonej przez Federację działalności gospodarczej;

  5) rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia Członka Federacji;

  6) zarządzanie majątkiem Federacji.

3. Zarząd w drodze uchwały powołuje Prezydium Zarządu, określa jego skład osobowy oraz kompetencje.

4. Zarząd ma prawo ustanawiania i odwoływania pełnomocników określając zakres ich kompetencji.

 

§ 19

1. Prezes Federacji wybierany jest w odrębnym głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne.

2. Do kompetencji Prezesa Federacji należy:

 

   1) reprezentowanie Federacji na zewnątrz z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 Statutu;

   2) kierowanie pracą Zarządu i Prezydium Zarządu jako Prezes powyższych organów;

   3) kierowanie pracą Biura Federacji i wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Biura Federacji;

   4) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Federacji.

3. Głos Prezesa Federacji jest głosem rozstrzygającym podczas obrad Zarządu i Prezydium Zarządu w przypadku tej samej liczby głosów.

4. Kadencja Prezesa Federacji upływa z końcem kadencji Zarządu Federacji. Funkcję Prezesa Federacji można pełnić przez dwie kolejne kadencje.

5. W razie nieobecności Prezesa Federacji obowiązki Prezesa Federacji pełnią Wiceprezesi Federacji.

 

 § 20

1. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu. Składa się z Prezesa Federacji, od 2 do 5 Wiceprezesów Federacji oraz od 5 do 15 członków Zarządu wybranych w głosowaniu na pierwszym posiedzeniu Zarządu spośród członków Zarządu.

2. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

  1) zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego Federacji;

  2) powoływanie i odwoływanie Członków Federacji;

  3) ustalanie wysokości i zasad opłat z tytułu członkowstwa w Federacji;

  4) ustalanie zasad finansowania działalności Federacji,

  5) uchwalanie limitu samodzielnych decyzji finansowych Prezesa Federacji,

  6) tworzenie struktur pomocniczych – komisji i zespołów roboczo – branżowych, celowych lub terytorialnych, klubów i kół,

  7) powoływanie Rad Programowych, Komisji, Komitetów, Kapituł,

  8) nadawanie tytułu Honorowego Członka Federacji,

3. Prezydium Zarządu może utworzyć Biuro Federacji, zatrudnić Dyrektora i pracowników Biura.

 

 § 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3–9 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne.

4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

5. Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu o regulamin wewnętrzny przyjęty przez siebie.

 

§ 22

1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień. 2. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdania z działalności zawierające wyniki badania sprawozdań finansowych Federacji i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu i Prezesa Federacji na Zgromadzeniu Ogólnym.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo złożyć wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego z przyczyn dotyczących poważnych naruszeń finansowo – budżetowych dokonanych przez organy statutowe; wniosek powinien zawierać szczegółowe sprawozdanie z wyników przeprowadzonej kontroli wraz z uzasadnieniem.

4. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Zarządu i Prezydium Zarządu.

 

§ 23

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Zarządu, Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji podejmowane są zwykłą większością, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 24

1. Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie odwołania przez Zgromadzenie Ogólne, złożenia rezygnacji lub śmierci.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

Rozdział 5

Majątek Federacji

 

§ 25

1. Majątek Federacji i środki finansowe na prowadzenie działalności Federacji pochodzą z:

- opłaty wpisowej;

- składek członkowskich;

- darowizn, zapisów i fundacji;

- dotacji;

- dochodów z działalności gospodarczej;

- dochodów z majątku i innych prawem dozwolonych źródeł.

 

2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Federację służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

 

Rozdział 6

Zasady reprezentacji

 

§ 26

1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Federacji składają:

   1) Prezes Federacji jednoosobowo do kwoty określonej uchwałą Prezydium Zarządu;

   2) Prezes Federacji wspólnie z Członkiem Prezydium Zarządu lub Pełnomocnikiem ustanowionym przez Prezydium Zarządu powyżej kwoty określonej uchwałą Prezydium Zarządu;

   3) Członek Prezydium Zarządu wspólnie z Pełnomocnikiem ustanowionym przez Prezydium Zarządu.

2. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Federacji na zewnątrz, w granicach określonych przez Statut i uchwały organów Federacji, upoważnieni są:

   1) Prezes Federacji,

   2) Dwóch Wiceprezesów Federacji działających łącznie.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 27

1. Zasady gospodarki finansowej Federacji uchwalone są przez organy Federacji.

2. Federacja może utworzyć fundusz ryzyka przeznaczony na pokrycie kosztów wynikających z prowadzenia przez Członków Federacji sporów zbiorowych pracy.

3. O utworzeniu i wykorzystaniu środków funduszu ryzyka decyduje Prezydium Zarządu.

4. W razie powzięcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwały o rozwiązaniu Federacji, Zgromadzenie Ogólne, które poweźmie taką uchwałę w trybie, o którym mowa w § 16 ust. 2 Statutu, jednocześnie ustala termin i tryb rozwiązania oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Federacji.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces